Henkilötietojen käsittely Timo Elon tukiryhmän viestintä- ja markkinointirekisterissä

 • Rekisterin nimi: Timo Elon tukiryhmän viestintä- ja markkinointirekisteri
 • Rekisterinpitäjä: Timo Elon tukiryhmä, Elon Merkit ry elonmerkit@gmail.com
 • Rekisterin yhteyshenkilö: Timo Elo, elonmerkit@gmail.com
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Timo Elon tukiryhmän viestintä-, kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet
 • Henkilötietojen käsittelijät: Timo Elon tukiryhmän vastuuhenkilöt
 • Henkilötietojen käsittelyn peruste: Rekisteriin liittyneiden suostumus
 • Rekisterin sisältämät tiedot: Timo Elon tukiryhmään liittyneiden henkilötiedot: nimi, asuinkunta, ammatti, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja tietoja halukkuudesta osallistua tukiryhmän toimintaan.
 • Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston tai painettujen lomakkeitten kautta.
 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tukiryhmä ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja ulkopuolisille muulloin kuin sen ollessa tarpeellista viestinnän onnistumiseksi, ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.
 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 • Tietojen säilytys: Henkilötietoja säilytetään, kunnes henkilö peruuttaa suostumuksensa kuulua rekisteriin tai kunnes tukiryhmän toiminta lopetetaan.
 • Rekisteriin kuuluvan oikeudet: Rekisteriin kuuluvalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti:
  – Oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä on.
  – Oikeus tietojensa korjaamiseen, täydentämiseen, poistamiseen ja tietojensa käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
  – Oikeus peruuttaa suostumuksensa rekisteriin kuulumiseksi.
  – Oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.
  Näitä oikeuksia koskevat pyynnöt voi lähettää rekisterin yhteyshenkilölle.